Nvidia Tesla V100 32G

  • NVIDIA® V100 Tensor Core 是较先进的数据中心 GPU,能加快 AI、高性能计算 (HPC) 和图形技术的发展。其采用 NVIDIA Volta 架构,在单个 GPU 中即可提供高达 100 个 CPU 的性能。如今,数据科学家、研究人员和工程师可以减少优化内存使用率的时间,从而将更多时间用于设计下一项 AI 突破性作品。
Tesla-V100封面图
︿
  • Tesla-V100-1
  • Tesla-V100-2
  • Tesla-V100-3
  • Tesla-V100-32G参数
  • Tesla-V100-4