Nvidia Tesla P100

  • 当今的数据中心有赖于大量互连的通用计算节点,这限制了高性能计算 (HPC) 和大规模工作负载。NVIDIA® Tesla® P100 运用 NVIDIA Pascal™ GPU 架构提供统一的平台,以加速 HPC 和 AI 发展,大幅提升吞吐量,同时降低成本。
Tesla-P100封面图
︿
  • Tesla-P100-1
  • Tesla-P100-2
  • Tesla-P100-3
  • Tesla-P100-4
  • Tesla-P100-5